List of Gram Panchayats in District Kinnaur

Kalpa Block

Sr.NO

Name of Panchayat

Name of Pradhan

Contact No.

Name of Up Pradhan

Contact No

1

Chhitkul

Smt. Raj Kumari

89883-91568

Sh.Arvind Kumar

94183-27281

2

Rakchham

 Smt. Sunila Kumari

94186-23615

Sh.Raj Kumar

98161-85541

3

Batseri

Smt.Seema Kumari

94189-66730

Sh.Ghoverdhan Singh

88946-11261

4

Themgrang

Sh.Bhagat Singh

94183-55117

Sh.ChanderKishore

98051-87810

5

Sangla

Sh.Sachin Kumar

98059-73005

Sh.Bhupesh Kumar

98161-85739

6

Kamroo

Sh.Vikram Singh 

98167-14349

Sh.Mukesh Chander 

94590-88304

7

Chansu

Smt. Sanam Palmo

94590-39832

Sh.Pratap Singh

98052-63503

8

Shong

Smt.PadamKumari 

94598-60822

Sh.Dhara Singh

94599-53007

9

Brua

Sh.Bhupender Singh     

98168-72378

Sh.Prem Chand

98056-29132

10

Kilba

Smt.Anita Devi 

98052-21774

Sh.Vikas Chand

98056-57428

11

Meber

Sh.Radha Krishan

89942-56733

Sh.Pradeep Kumar

86270-28707

12`

Barang

Smt.Asha kumari

94592-65973

Sh. Chander Singh

94183-83043

13

Powari

Smt. Usha Devi

97362-10791

Sh. Ram Prakesh

88946-60189

14

Purbani

Sh. Sher Singh

98052-21787

Sh. Mahesh Kumar

98052-33061

15

Khawangi 

Smt.Satya Kumari

94188-38438

Sh.  Jasbeer Singh

96251-09007

16

Telengi

Smt.Sati Devi

94183-83093

Sh. Gian 

98166-32709

17

Pangi

Sh.Tejinder Singh

94590-00044

Sh. Mukesh Kumar

94182-09688

18

Kothi

Smt.Sharda Devi 

88945-36868

Sh. Dhayal Singh

94185-87587

19

Duni

Smt.Veena  Kumari

94189-83501

Sh. Shubash Chand

94185-77050

20

Shudarang

Smt.Veena Kumari

98165-30936

Sh.Dalip Kumar

98160-03815

21

Kalpa

Sh.Praveen Kumar

98165-18889

Sh.Raj Kumar

94181-10950

22

Roghi

Sh. Padam Chand

94189-63270

Sh.Ramesh Kumar

86288-89475

23

Sapni

Sh.Chain Ram

98056-29464

Sh.Bharat Singh

98053-46003

Nichar Block

Sr.No.

Name of Panchayat

Name of Pradhan

Contact No.

Name of Up Pradhan

Contact No.

1

Chhota Kamba

Sh.Rajesh Kumar

98056-79333

Sh.Jaswant Singh

94185-69214

2

Nathpa

Sh.Anjana Kumari

88943-13771

Sh.Prakesh Chand

94186-00307

3

Bari

Sh.Yog Raj

94180-96054

Sh.Gyan Singh

94181-31639

4

Ramni

Sh.Swatanter Singh

98050-29670

Sh.Ravinder Singh

94188-86665

5

Tranda

Smt.Rita kumari

94188-43166

Sh.Mahender Singh

98054-92020

6

Poonag

Smt.Staffi

86290-91332

Sh.Dhanvir Singh

98169-60526

7

Chagaon

Sh.Beer Singh 

98054-38277

Sh.Tejinder 

98056-79611

8

Urni

Geeta Gayni

98052-55334

Sh.Basant Lal

88943-43580

9

Meeru

Smt.Kiran Kumari

88945-79934

Sh.Sher Singh

94189-24158

10

Rupi

Smt. Indira

98052-78803

Sh. Shiv kumar

98161-11505

11

Panvi

Sh.Roshan lal

98059-37342

Sh. Satish Chander

88943-73475

12

Nichar

Smt.Basanti

94183-03627

Sh.Raj Pal Singh

94590-39247

13

Ponda

Smt.Raj kumari

86269-56402

Sh. Harman Dass

98160-62104

14

Kafnoo

SH.Digvijay Singh

98051-01574

Sh.Gulab Chand

98162-52629

15

Yangpa

Sh.Narender Singh

98169-20058

Sh.Kusag Pal

98165-32849

16

Yulla

Sh.Kundan Lal

94185-38383

Smt.Shubhasini

94185-87697

17

Sungra

Smt.Aradhna

98055-06820

Sh.Rakesh Kumar

98051-32005

18

Katgaon

Sh. Padam Singh

98050-52918

Sh.Gyan Chand

98161-98662

Pooh Block

Sr.No.

Name of Panchayat

Name of Pradhan

Contact No.

Name of UP-Pradhan

Contact No.

1

Sumra

Smt.Saroj Devi

94180-23028

Sh.Chhering

6230744933

2

Chango

Smt.Tashi Dolma

78764-39841

Sh.Praveen Kumar

89880-45285

3

Shailkhar

Suman Lata

78767-48952

Sh.Sanjay

85809-17645

4

Nako

Asha Devi

90151-73779

Sh.Prem Singh

94188-49190

5

Leo

Namgial

85809-34317

Sh.Panma Damdul

94594-81001

6

Hango

Suraj Moni

94184-48162

Sh.Karma Chople

  94186-22054

7

Namgia

Baldev Singh

94188-86507

Sh. Sanjeev Kumar

89880-00035

8

Pooh

Rajesh Kumar

78073-15353

Sh.Sushil Sana

94183-07674

9

Sunnum

Tarsem Singh

94596-40005

Sh.Tarshem Singh

94596-40005

10

Giabung

Gian Singh

94591-30011

Sh.Gyan Singh

94591-30011

11

Ropa

Inder Singh

94594-08147

Sh.Inder Singh

86270-16981

12

Nesang

ChanderBhagati

9805841454

Smt.Asha kumari

98058-41333

13

Kanam

Chander Kirti

70189-31099

Sh.Jambo Pal

88940-68667

14

Labrang

Anuradha

89686-09107

Sh.Rajesh Kumar

88942-68374

15

Spillo

Moti Chander

78074-39100

Sh. Dev Singh

88942-13979

16

Lippa

Harish Kumari     

94181-59396

Sh. Akshay Kumar

94188-37999

17

Asrang

Sh.Guru lal 

98055-67750

Sh. Kamal Singh

89881-88805

18

Jangi

Smt. Priya

98053-25312

Sh. Pradeep kumar

94186-58549

19

Moorang

Smt. Shashi Punam

88940-20774

Sh.Anup Kumar

94181-90520

20

Thangi

Sh.Satya Prakash

94188-87575

Sh. Raj Narayan

98161-54315

21

Charang

Sh.Pooran Singh

88946-94007

Sh. Roshan lal

98058-41535

22

Rispa

Smt.Vinod Kumari

98050-33007

Sh.Vijay kumar

98054-33335

23

Rarang

Smt.Rekha Devi

94592-69722

Sh.Chander Bhagat

98052-77953

24

Ribba

Sh.Prem Prakash

98168-82469

 Sh. Varun Negi

98162-49303